Jeugd in onderzoek

Congres jeugd in onderzoek

Op maandag 13 maart 2017 wordt voor de 13e keer het congres Jeugd in Onderzoek georganiseerd. Het thema van deze editie is ‘Werken met het beste bewijs’.

Het doel van het congres is uitwisseling van duurzame kennisontwikkeling en gebruik van kennis door professionals, gemeenten en instellingen stimuleren, zodat ouders en jeugd daarvan profiteren. Meerwaarde is vooral interactie, netwerken en verbinden tussen praktijk, beleid en onderzoek in de hele brede jeugdsector (JGZ, Jeugdhulp, JeugdGGZ, preventie, justitie, gemeente, sociaal werk, zorg, onderwijs en opleidingen).

Programma en aanmelden congres.

Inspiratiedag

Inspiratie dag voor zorgprofessionals

Ben jij de ‘nieuwe zorgprofessional’? Die ontwikkelingen in de zorg op de voet volgt en vertaalt naar je werk? Die aansluiting blijft zoeken bij de behoefte van de cliënt en goed samenwerkt met collega’s en andere organisaties? En die kennis en kunde up-to-date houdt? Je ontdekt het op de Inspiratiedag 2017 van Pluryn en Intermetzo!

De Inspiratiedag vindt plaats op 30 maart 2017 in Rheden. Zorgprofessionals werkzaam bij Pluryn of Intermetzo – zoals pedagogisch medewerkers, therapeuten, gedragswetenschappers, gezinshuisouders, psychiaters, managers, beleidsmakers, onderzoekers, medewerkers onderwijs en dagbesteding – zijn van harte welkom. Daarnaast is een selecte groep relaties uitgenodigd.

Voor het volledige programma en aanmelden klik hier.

Jeugd

Leer mij kennen; signalering en bejegening risicojeugd, gezinsaanpak preventie jeugdcriminaliteit

De Academische Werkplaats Risicojeugd richt zich op jongeren die door een combinatie van problemen het risico lopen om (opnieuw) in de criminaliteit terecht te komen. De deelnemers in de werkplaats doen er alles aan om risicojongeren op een positieve manier te benaderen en voor hen de mogelijkheid te scheppen om op een constructieve manier deel te nemen aan de samenleving. Dit houdt voor partners onder meer in dat zij doelmatige integrale wijkaanpakken ontwikkelen, toegelegd op preventie en signalering: zorgorganisaties, onderwijs, welzijn, werk en inkomen, politie, woningbouw werken samen om te voorkomen dat risicojeugd afglijdt naar het criminele pad. In december 2016 is het project ‘Leer mij kennen’ van start gegaan, gericht op enerzijds onderzoek naar jongeren die uitstromen uit de 24uurszorg (in samenwerking met de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland) en anderzijds zich richt op preventie.
De gemeente Almere neemt deel aan de Academische Werkplaats Risicojeugd en heeft het deelproject ‘Signalering en bejegening Risicojeugd’ uitgewerkt. Het project betreft de ontwikkeling en toetsing van een wijkgerichte intensieve ketenaanpak die zich richt op 25 risicogezinnen met jonge kinderen in Almere Haven. Dit project is bedoeld om kennis te ontwikkelen over de wijze waarop lokale samenwerking in het sociale domein bij kan dragen aan preventie van (ernstige) jeugdcriminaliteit. Hierbij maken we gebruik van practice based evidence van de gemeente Almere zelf en de andere partners van de werkplaats en van evidence uit datasets en ander wetenschappelijk onderzoek dat binnen de werkplaats beschikbaar is over effectief samenwerken rondom risicogezinnen en  over signalen en werkzame factoren bij risicokinderen.
In dit driejarige project wordt samengewerkt met jongeren bij de opzet en de uitvoering ervan. In Almere wordt hiervoor bijvoorbeeld het jongerenplatform Jongeren Veilig Stadshart Almere (JVSA) betrokken. Dit is een jongerenplatform door- en voor jongeren. In dit platform zitten jongeren met een stem en zij willen deze omzetten in activiteiten.

Met dit project komt de AWRJ tegemoet aan de transformatiedoelen jeugdhulp, zoals opgesteld door het ministerie van VWS. Er wordt naar gestreefd eerder de juiste hulp op maat te bieden, om gespecialiseerde residentiële hulp te verminderen. Daarnaast is er meer ruimte voor de professionals door vermindering van de regeldruk.  De aanpak dient toepasbaar te zijn in andere gemeenten. De Academische Werkplaats Risicojeugd werkt landelijk waardoor de kennis uit dit project op landelijk niveau kan worden verspreid.

Voor meer informatie: n.hornby@windesheimflevoland.nl

savedate

Expertmeeting ‘Culturele diversiteit en risicojongeren’

Op 6 april organiseert ForCA een Expertmeeting over het onderwerp culturele diversiteit. Moeten we rekening houden in de begeleiding en zorg voor justitiële- of risicojongeren met hun achtergrond? Is dit inmiddels een gepasseerd station of toch nog bittere noodzaak? En zo ja, hoe doe je dat dan?

De bijeenkomst is voor ForCA-leden en voor anderen die met met deze doelgroep werken. deelname is gratis en gaat op uitnodiging. Voor de uitnodiging en aanmelden, klik hier.