Moodboard CityDeal

AWRJ partner in een City Deal project

Met Agenda Stad hebben steden, rijksoverheid samen met maatschappelijke partners zich gecommitteerd om groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk te bevorderen. Dit wordt gedaan door het sluiten van City Deals rond concrete, stedelijke transitieopgaven. Partners uit de steden, publiek en privaat, samen met de rijksoverheid aan nieuwe oplossingen, waarbij bestaande praktijken en financieringsmodellen ter discussie staan. Samenwerking tussen stedelijke regio’s is daarbij cruciaal.

Met de City Deal ‘Zorg voor Veiligheid in de Stad’ willen zeven steden en vier ministeries een bijdrage leveren aan het voorkomen van criminaliteit en overlast door het sociale domein beter verbinden met het veiligheidsdomein. Dit moet leiden tot het voorkomen van criminaliteit door het vroegtijdig signaleren en integraal aanpakken van problemen.

De bij deze City Deal betrokken partijen zijn de steden Almere, Breda, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zoetermeer en de ministeries van Veiligheid en Justitie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Binnen de AWRJ wordt het project ‘Gezinsaanpak preventie jeugdcriminaliteit’ in Almere uitgevoerd, dat onderdeel uit maakt van de City Deal ‘Zorg voor Veiligheid in de Stad’. Het doel van dit project is de ontwikkeling en toetsing van een integrale wijkaanpak die optimaal bijdraagt aan de signalering van risicojeugd/risicogezinnen en de versterking van hun maatschappelijke participatie. Omdat we weten dat deze gezinnen (bijvoorbeeld door eerdere ervaringen) vaak negatief staan tegenover de hulpverlening is de bejegening van de jongeren en hun gezinnen een belangrijk speerpunt binnen het project.