awrj

Betrokkenheid van jongeren bij georganiseerde misdaad verminderen

De AWRJ heeft samen met meerdere samenwerkingspartners, en met het NSCR als trekker, een NWA-subsidie binnengehaald voor het project EPIC: Explaining, Preventing, and Intervening in organized Crime involvement. Doel van het onderzoek is het effectief verminderen van de betrokkenheid van jongeren bij georganiseerde criminaliteit. Voor dit onderzoek werkt de AWRJ samen met het NSCR en met een groot aantal universiteiten en maatschappelijke partners.

De betrokkenheid van jongeren bij georganiseerde criminaliteit is een groeiend maatschappelijk probleem. Het staat een gezonde ontwikkeling in de weg, verergert hun criminele gedrag en bemoeilijkt de terugkeer naar een leven zonder criminaliteit.

Inzicht in onderliggende mechanismen voor betrokkenheid georganiseerde criminaliteit

In het EPIC-project beoordelen de wetenschappers eerst de wetenschappelijke en latent aanwezige kennis over factoren die van invloed zijn op de betrokkenheid bij, instandhouding van en het weer ophouden met georganiseerde misdaad. Daarbij kijken ze ook naar de effectiviteit van de huidige interventies. In een volgende fase beschrijven ze de betrokkenheid van jongeren door landelijke gegevens over de blootstelling van jongeren aan en betrokkenheid bij georganiseerde misdaad te combineren, de rol van sociale netwerken in deze betrokkenheid toe te lichten, en zowel professionals als jongeren die vroeger of nu bij de georganiseerde misdaad betrokken zijn te interviewen. Zo ontstaat een zo volledig mogelijk inzicht in de onderliggende mechanismen waardoor jongeren betrokken raken of blijven bij de georganiseerde misdaad. Vervolgens onderzoeken de wetenschappers samen met relevante stakeholders de kansen en barrières voor professionals om jongeren die risico lopen of betrokken zijn bij georganiseerde misdaad te bereiken.

Kansrijke preventie- en interventiestrategieën implementeren

De georganiseerde misdaad is bij uitstek afhankelijk van sociale kansstructuren: sociale relaties die toegang bieden tot ongeoorloofde kansen. De interventies die nodig zijn om betrokkenheid tegen te gaan, moeten zich dan ook niet alleen richten op de individuele jongeren, maar ook op hun verschillende sociale netwerken die hun leefwereld vormen, waaronder familie, vrienden en de buurt waarin ze opgroeien. De wetenschappers binnen het EPIC-project brengen hotspots en mechanismen van betrokkenheid bij georganiseerde criminaliteit in kaart. Deze kennis kan vervolgens worden gebruikt om kansrijke preventie- en interventiestrategieën te ontwerpen, direct te implementeren en vervolgens te evalueren.

De AWRJ voert dit onderzoek uit in samenwerking met NSCR, VU University Amsterdam, Leiden University, Erasmus University Rotterdam, Utrecht University, University of Amsterdam, LUMC, AmsterdamUMC, Groningen University, Twente University, Amsterdam University of Applied Sciences, CBS, Bureau Beke, Stichting HALT, Young in Prison, CCV, Arkin, GGD, Garage2020, Ihub, Politie Amsterdam en de gemeentes Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag.

Rapport veilig voelen, veilig zijn

Veilig voelen, veilig zijn: veiligheidsbeleving van jongeren in de jeugdhulp

Samen met AEF (Andersson Elffers Felix) heeft de Academische Werkplaats Risicojeugd in opdracht van de ministeries van VWS en J&V onderzoek gedaan naar de veiligheidsbeleving van kinderen en jongeren die verblijven in de jeugdhulp. Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van het rapport van Commissie De Winter (2019) waaruit bleek dat tussen 1945 en 2019 bijna driekwart van de kinderen in de jeugdhulp slachtoffer is geworden van lichamelijk, psychisch of seksueel geweld.

Uit het onderzoek, waaraan 121 kinderen en jongeren hebben meegedaan, blijkt dat de meesten (81%) aangeven zich veilig te voelen tijdens hun verblijf in de jeugdhulp. Maar er is een verschil tussen je veilig voelen en veilig zijn. Hoewel jongeren zeggen dat ze zich veilig voelen, komt geweld regelmatig voor; 25-46% van de kinderen en jongeren heeft geweld meegemaakt, en 33-60% heeft geweld gezien. Jongeren die al weg zijn uit de jeugdhulp geven hierover aan dat ze vaak pas naderhand inzien dat bepaald gedrag niet normaal was, terwijl ze dat tijdens hun verblijf wel als normaal beschouwden.

Om je veilig te voelen, is het volgens jongeren belangrijk:

    • Zelf regie hebben: omdat jongeren vaak weinig controle hebben over de situatie, helpt het hen als ze over sommige dingen wel zelf mogen bepalen, zeker wat er op hun eigen kamer gebeurt.
    • Voorspelbare mensen: zodat jongeren situaties beter kunnen inschatten, hoe anderen zich zullen gedragen of ergens op zullen reageren.
    • Duidelijke en eerlijke afspraken en regels op de groep, die ook worden nageleefd.
    • Een klik met de begeleider, al vinden sommige jongeren dat belangrijker dan anderen, en dat de begeleider kan ingrijpen als er iets gebeurt.
    • Bekende en huiselijke omgeving, met een prettige sfeer en respect voor privacy.
Op basis van het onderzoek is een vragenlijst ontwikkeld om veiligheid te monitoren, om zo steeds te kunnen werken aan veiligere jeugdhulp met verblijf.
slider2

Integraal werken met risicojeugd

In het project ‘Integraal werken met risicojeugd’ van de Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ) staat het ontwikkelen van een integrale aanpak voor risicojeugd centraal. Risicojeugd en -gezinnen hebben problemen op meerdere leefgebieden. Het gaat bijvoorbeeld om schooluitval, middelengebruik, schulden, psychische problemen en (risico op) crimineel gedrag. Het gaat om gezinnen die om extra aandacht vragen en waar vaak crisis is. Tijdige, passende en samenhangende hulp vanuit verschillende aanbieders is wat risicojeugd en – gezinnen nodig hebben, ook wel bekend als integrale zorg.

Onderzoek

Door het volgen van een integraal initiatief voor risicojeugd in de praktijk proberen we meer zicht te krijgen op hoe een integrale aanpak voor risicojeugd die bestaat uit werkzame elementen op papier, zo geïmplementeerd en ontwikkeld kan worden dat deze aanpak ook in de praktijk goed werkt. We werken middels actieonderzoek, waarbij een veranderingsproces wordt gestimuleerd door het terugkoppelen van direct toepasbare en praktische kennis. Zoveel als mogelijk wordt aangesloten bij bestaande gegevensbronnen en gebruik gemaakt van kwalitatieve methoden. Op deze manier willen we met dit onderzoek een integrale aanpak voor risicojeugd verbeteren.

Doelgroep

In dit project richten we ons op professionals en beleidsmakers die in de praktijk integraal werken met risicojeugd en ouders en jongeren die te maken hebben met deze professionals.

Resultaten

Het project Integraal werken met risicojeugd loopt van 2020 tot 2024. Alle producten worden op de website van ZonMW en de website van de Academische Werkplaats Risicojeugd geplaatst. De producten bestaan onder andere uit wetenschappelijke artikelen, praktijkgerichte factsheets en rapporten en een werkwijze beschrijving voor toekomstig professionals.