afbeelding Boek Gewoon normaal

Boek Gewoon Normaal, het belang van professionele eigenheid in de bejegening van risicojongeren

In kader van project Bejegening is onderzoek gedaan naar het belang van professionele eigenheid in de bejegening van risicojongeren. Het onderzoek focust zich op wat werkt om inzicht te geven in waarom het bepaalde professionals juist wél lukt om een gewenste omgang met risicojongeren te realiseren. Het onderzoek is gefinancierd door ZonMw. Geïnteresseerd in de uitkomsten van het onderzoek? Het boek Gewoon Normaal kan je hier downloaden.

Eva_Mulder_artikel_praktijkgestuurd_onderzoek_f8331142e7

Betere zorg voor kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen

Op 20 juni jl. was een vertegenwoordiging van ZonMw, de commissie Academische Werkplaatsen Jeugd en de ministeries van VWS en Justitie & Veiligheid op bezoek bij de Academische Werkplaats Risicojeugd. De AWRJ heeft onder andere verteld over gezinsgericht werken, kleinschalige voorzieningen, neurobiologie en bejegening van Risicojeugd. Ook hebben we aandacht besteed aan de dilemma’s bij het doen van onderzoek naar jongeren met veel problemen. De AWRJ heeft het bezoek laten zien hoe we ons als landelijke academische werkplaats ook in de toekomst willen blijven inzetten voor risicojeugd. Meer over dit bezoek lees je hier.

rapport JZplus

Eindrapport ‘Ik laat je niet alleen’

Samen met alle jeugdzorgPlus instellingen heeft de AWRJ de afgelopen maanden het project ‘Ik laat je niet alleen ‘uitgevoerd’. Dit project was een eerste stap om gedwongen afzonderen in JeugdzorgPlus terug te dringen. Het eindrapport is 18 juni 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd. Lees meer hierover op de website van Jeugdzorg Nederland.

Huiskamer-360x240

AWTJ Risicojeugd onderbouwt ons mensbeeld met harde cijfers

In de Kleinschalige Forensische Voorziening (KV) Amsterdam leiden acht jongeren in preventieve hechtenis een zo normaal mogelijk leven. Door veel eigen verantwoordelijkheid vallen ze minder snel terug in de criminaliteit. AW Risicojeugd doet onderzoek naar de KV.

 

De Kleinschalige Voorziening (KV) oogt als een normaal gebouw en valt niet op in de woonwijk waar hij staat. Binnen is het huiselijker dan in een justitiële jeugdinrichting, met een huiskamer en een open keuken waar de jongeren eten kunnen pakken wanneer ze willen. Van ‘s avonds 22 uur tot ‘s ochtends 7 uur gaan de deuren van de slaapkamers op slot, buiten die tijden bewegen de jongeren – verdacht van een crimineel vergrijp – vrij. Ze leiden een zo normaal mogelijk leven: gaan naar hun eigen school of werk en zien hun familie zoveel mogelijk.

Door de eigen verantwoordelijkheid vallen de jongeren minder snel terug in de criminaliteit. Hun vrijheid heeft wel grenzen: er zijn regels en het is de bedoeling dat ze overdag op school, werk of stage zijn. Niet alle jeugddelinquenten komen in aanmerking voor de KV. Ze moeten er passen, en zelf willen werken aan hun toekomst. Ruud Jacobs is projectleider van de KV en van Spirit! Jeugd- en Opvoedhulp. ‘Voor de jongeren is de KV een wake-up call, om de juiste keuzes te maken en niet verder te verglijden in een vorm van criminaliteit.’

Pilot

In 2016 begon de KV als een pilot, of proeftuin. ‘Veel gevangenissen in Amsterdam sloten in 2015 door dalende criminaliteitscijfers met een overschot aan cellen als gevolg’, vertelt Jacobs. ‘De jeugdgevangenis en Bijlmerbajes sloten. Verschillende Amsterdamse ketenpartners kwamen toen bij elkaar: Spirit!, de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdhulpverlening, Gemeente Amsterdam, maar ook de advocatuur en Rechtbank. Zij bespraken hoe ze in de vraag aan plek voor jeugddelinquenten konden voorzien. Hier kwam de KV uit voort, een pilot die in eerste instantie tien maanden zou draaien. AWTJ Risicojeugd kreeg de opdracht om de werkzame elementen die uit de pilot naar voren kwamen, wetenschappelijk aan te tonen.’

Risicoverlagend

Inmiddels, twee jaar en  vier maanden later, bestaat de KV nog steeds, in tegenstelling tot twee soortgelijke pilots in Groningen en Nijmegen. ‘De academische werkplaats volgt ons continu. Zij hebben de 110 dossiers van de jongeren geanalyseerd en er een conclusie uit getrokken. Die is dat de jongeren zelf, hun ouders en alle ketenpartners in hoge mate tevreden zijn over de KV. De jongen zelf geven aan dat ze zich gezien en gehoord voelen, dat ze kansen krijgen, dat ze zich passend behandeld voelen. Ouders geven aan: we voelen dat we hier ons kind veilig achter kunnen laten. Dit alles heeft een positieve invloed op het leven van de jongeren, en werkt daarmee risicoverlagend.’

De AWTJ onderbouwt deze conclusie in haar rapporten. ‘De werkplaats is voor ons eigenlijk van levensbelang’, stelt Jacobs. ‘Zonder hen zouden wij zijn opgedoekt, en de jongeren zouden in een heel bepalende periode in hun leven meer risico’s hebben gelopen. Ze zouden daardoor vermoedelijk  in een negatieve spiraal zijn gekomen.’ Andere factoren die hebben geholpen bij het overeind houden van de KV, zijn de urgentie van dententieplekken in Amsterdam en ‘de soepele samenwerking tussen de ketenpartners.’

Werkzame elementen

Jacobs vindt ook de samenwerking met de onderzoekers van de AWRJ positief. ‘Iedere dinsdag zit hier een ploegje van de werkplaats. Ze hebben hier een eigen kamertje en lopen met de jongeren en het team door de KV. Ze moeten zich positioneren tussen de ouders, de advocatuur. Dat doen ze heel goed. Ze stellen zich zo neutraal mogelijk op. Ook begrijpen ze de processen hier goed. Wij denken vanuit een mensbeeld dat uitgaat van een vorm van veiligheid en respect: kansen bieden, de jongeren laten leren. We zijn bijvoorbeeld selectief in verlof intrekken als straf. De AWRJ begrijpt dat dit uiteindelijk winst oplevert. Als ze dat niet zouden begrijpen, zouden ze in hun rapporten niet kunnen overdragen wat de werkzame elementen van de KV zijn. Dan zou de buitenwereld de KV vooral blijven zien als een risicovol project.’

Wetenschappelijke ondersteuning

Jacobs ziet bevindingen van de academische werkplaats daarom als een grote meerwaarde voor de KV. ‘Ze hebben wetenschappelijk bewezen dat ons mensbeeld klopt. Als wij voorlichting geven, bijvoorbeeld aan de minister, of een van de vele werkgroepen die hier langskomen, dan kan ik de rapporten van de AWTJ gebruiken als ondersteuning. Ik kan statistieken, harde cijfers laten zien. Zelf hadden we die niet naar boven kunnen halen. De AWRJ beschrijft ook de methodiek: welke visie er onder de cijfers hangt. Ze hebben daarmee een inspirerende rol voor ons.’

Jacobs kan niet voorspellen wat er in de toekomst met de KV zal gebeuren. ‘Maar de minister kan eigenlijk niet anders dan dit project vervolgen. In zijn werkbezoek gaf hij de indruk dat hij positief geraakt was door wat hij zag én door de onderbouwing van de AWRJ.’

Ambassadeursbijeenkomst Ik laat je niet alleen

Ambassadeursbijeenkomst ‘Ik laat je niet alleen’

De JeugdzorgPlus organisaties willen stoppen met gedwongen afzondering. Om dat te realiseren brengen we in het project ‘Ik laat je niet alleen’ in kaart hoe de praktijk van de gedwongen afzondering eruit ziet. En zoeken we met elkaar, jongeren, professionals uit de JeugdzorgPlus en onderzoekers van de Academische Werkplaats Risicojeugd, naar alternatieven die werken. Op vrijdag 16 november 2018 legden we een mooie basis in een inspirerende ontmoeting met de ambassadeurs van de verschillende organisaties en onderzoekers in dit project. De bereidheid en het besef van een lange adem en doorzetten maakt optimistisch. Ieders betrokkenheid bij deze opgave werkt aanstekelijk!

Wil je meer weten over dit project? Neem een kijkje op de projectpagina.

Ambassadeursbijeenkomst Ik laat je niet alleen

www.Werkplaatsenjeugd.nl

Kennis over effectieve jeugdhulp op één plek!

De dertien Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd en ZonMw lanceerden – tijdens de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein op 24 september 2018 – met trots Werkplaatsenjeugd.nl. Dé plek die je inspireert door nieuwe kennis waarmee je in jouw regio de jeugdhulp effectiever kunt maken.

Werkplaatsenjeugd.nl
In dertien academische werkplaatsen transformatie jeugd bouwen professionals, onderzoekers, opleidingen, gemeenten samen met ouders en kinderen door heel Nederland aan effectievere jeugdhulp. Opgedane kennis is voor iedereen beschikbaar en wordt gedeeld op de nieuwe, gezamenlijke website Werkplaatsenjeugd.nl. Van uitgebreide onderzoeken, tot praktische tools en infographics. Van goede voorbeelden in de jeugdhulp, tot praktijkverhalen uit de werkplaatsen. De academische werkplaatsen verzamelen kennis om gemeenten te ondersteunen bij de uitdaging om de jeugdhulp effectiever te maken. Neem een kijkje op de website om te zien wat er al beschikbaar is!

Ontmoet de Werkplaatsen
Het live ontmoeten van de werkplaatsen was mogelijk tijdens de Praktijk Voorbeelden Parade Sociaal Domein (24 september, 1 en 8 oktober 2018) en de Voor de Jeugd Dag 2018 (5 november 2018). Ook op diverse andere events maak je kennis met de werkplaatsen. Zie hiervoor de agenda op de website. Voor actuele informatie volg je de werkplaatsen via @WPJeugd.

csm_Leefgroepsituatie_2104_breedbeeld_ce4255bfc1

Gezinsgericht werken werkt

Ouders kunnen een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van recidive bij jeugdige delinquenten of jeugdigen met problematisch gedrag. Gezinsgericht werken richt zich op het systematisch betrekken van ouders bij de behandeling van hun kind in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) of JeugdzorgPlus-instelling. En het lijkt erop dat deze manier van werken een positief effect heeft op de verdere ontwikkeling van jongeren.

Ouderparticipatie in Justitiële Jeugdinrichting

Inge Simons is op 5 september 2018 gepromoveerd op onderzoek naar Gezinsgericht werken in een JJI. Dit onderzoek is gefinancierd vanuit het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd.

De eerste twee jaar van de implementatie van Gezinsgericht werken in de JJI’s vielen in de onderzoeksperiode van Simons. Uit haar onderzoek bleek dat ongeveer de helft van de uitgenodigde ouders op het kennismakingsgesprek kwam. Circa driekwart van alle ouders kwam op bezoek bij hun kind en ruim 40% van de ouders vulde vragenlijsten in.

Of ouderparticipatie bewerkstelligd kan worden, hangt van diverse omstandigheden af. Om te beginnen zijn er de praktische factoren. Het kan bijvoorbeeld lastig of tijdrovend voor ouders zijn om de jeugdinrichting te bereiken. Soms is er geen geld voor de reis. Andere ouders hebben een baan die het moeilijk maakt deel te nemen aan activiteiten. En verder kan de gang naar de inrichting met zijn poorten, sluizen en andere strenge beveiligingsmaatregelen ouders afschrikken. Dan zijn er ouderspecifieke factoren. Is er bijvoorbeeld sprake van liefde voor en vertrouwen in het kind? Zijn de ouders boos of teleurgesteld? Kunnen ze de situatie wel aan? Hebben ze eerdere ervaringen met instanties die participatie in de weg staan? En ten slotte is er de ouder-kindrelatie. Verzet het kind zich bijvoorbeeld tegen de ouders of hebben ze juist een goede relatie? Missen de ouders hun kind? Maken ze zich zorgen? Zien ze ook de positieve eigenschappen van het kind? En verwachtten de ouders al dat hun kind een keer tegen de lamp zou lopen of kwam dat als een volkomen verrassing?

JeugdzorgPlus

Gezinsgericht werken is in 2017 verder uitgebreid naar jongeren in JeugdzorgPlus. Het lijkt erop dat het ook in de JeugdzorgPlus positieve effecten heeft. Bij jongeren in JeugdzorgPlus-instellingen is vaak sprake van ernstige, complexe problemen. Bij een effectieve behandeling van deze problemen is er aandacht voor het sociale systeem van de jongere. Verdiepend onderzoek van de Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus heeft in kaart gebracht op welke manier JeugdzorgPlus-instellingen ouders betrekken, welk effect dat heeft en door welke factoren dat effect wordt beïnvloed. Er blijkt al veel contact met ouders te zijn vanuit de instellingen. Wel verschillen instellingen in de mate van gezinsgericht werken, in hoe competent medewerkers zich hierin voelen en hoe ze denken over het betrekken van ouders.

Op leefgroepen waar meer gezinsgericht wordt gewerkt, is het verblijf van jongeren korter, gaan zij vaker terug naar huis en wordt vaker gezinstherapie ingezet. Gezinsgericht werken lijkt voor verschillende groepen jongeren en ouders even positief te zijn. Gezinstherapie wordt nog relatief weinig ingezet. Hier lijkt ruimte voor verbetering.

Meer informatie

Op de site van ZonMw lees je meer.