De posts die in projecten moeten komen.

slider2

Integraal werken met risicojeugd

In het project ‘Integraal werken met risicojeugd’ van de Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ) staat het ontwikkelen van een integrale aanpak voor risicojeugd centraal. Risicojeugd en -gezinnen hebben problemen op meerdere leefgebieden. Het gaat bijvoorbeeld om schooluitval, middelengebruik, schulden, psychische problemen en (risico op) crimineel gedrag. Het gaat om gezinnen die om extra aandacht vragen en waar vaak crisis is. Tijdige, passende en samenhangende hulp vanuit verschillende aanbieders is wat risicojeugd en – gezinnen nodig hebben, ook wel bekend als integrale zorg.

Onderzoek

Door het volgen van een integraal initiatief voor risicojeugd in de praktijk proberen we meer zicht te krijgen op hoe een integrale aanpak voor risicojeugd die bestaat uit werkzame elementen op papier, zo geïmplementeerd en ontwikkeld kan worden dat deze aanpak ook in de praktijk goed werkt. We werken middels actieonderzoek, waarbij een veranderingsproces wordt gestimuleerd door het terugkoppelen van direct toepasbare en praktische kennis. Zoveel als mogelijk wordt aangesloten bij bestaande gegevensbronnen en gebruik gemaakt van kwalitatieve methoden. Op deze manier willen we met dit onderzoek een integrale aanpak voor risicojeugd verbeteren.

Doelgroep

In dit project richten we ons op professionals en beleidsmakers die in de praktijk integraal werken met risicojeugd en ouders en jongeren die te maken hebben met deze professionals.

Resultaten

Het project Integraal werken met risicojeugd loopt van 2020 tot 2024. Alle producten worden op de website van ZonMW en de website van de Academische Werkplaats Risicojeugd geplaatst. De producten bestaan onder andere uit wetenschappelijke artikelen, praktijkgerichte factsheets en rapporten en een werkwijze beschrijving voor toekomstig professionals.

Risicotaxatie AWRJ

Risicotaxatie in de JJI

In de Justitiële Jeugdinrichtingen is het zo betrouwbaar mogelijk inschatten van het recidiverisico van cruciaal belang om te kunnen beoordelen of jongeren veilig met verlof kunnen gaan of kunnen terugkeren in de maatschappij. In de JJI’s wordt daarom gewerkt met risicotaxatie-instrumenten. Dit zijn wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten waarmee ingeschat wordt hoe groot de kans is dat een jongere in de toekomst opnieuw een delict zal plegen. Met deze instrumenten worden risico- en beschermende factoren in kaart gebracht die samenhangen met het recidiverisico, om zo input te leveren voor behandeling om risico’s te verminderen.

In 2016 is er een project gestart om de kwaliteit van risicotaxatie in de JJI te evalueren en te innoveren. Dit project wordt uitgevoerd vanuit het Amsterdam UMC, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie, in samenwerking met de JJI’s, de AWRJ en de Forensische Zorgspecialisten.

Het project bestaat uit twee onderdelen:

1. Er wordt een instrument geïmplementeerd in de JJI’s om beschermende factoren binnen risicotaxatie meer aandacht te geven. De ‘Structured Assessment of Protective Factors for Violence Risk – Youth Version, SAPROF-YV’ is ontwikkeld om kenmerken van een persoon of zijn/haar omgeving in kaart brengen die de kans op recidive verlagen, zoals een gestructureerde dagbesteding of ondersteunend sociaal netwerk. De ontwikkelingen op het gebied van risicotaxatie laten zien dat het belangrijk is om naast risicofactoren ook aandacht te schenken aan beschermende factoren, om zo een meer gebalanceerde indruk te krijgen van het recidiverisico en om meer positieve behandeldoelen in kaart te brengen.

2. Daarnaast wordt een dossieronderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de SAVRY & SAPROF-YV in het voorspellen van recidive. Binnen dit onderzoek is er specifiek aandacht voor de populatie jongvolwassenen tussen de 18 en 23 jaar in verband met de steeds ouder wordende doelgroep in de JJI’s. Hierbij wordt de effectiviteit van de SAVRY en de SAPROF-YV (ontwikkelend voor jeugdigen) vergeleken met de effectiviteit van risicotaxatie instrumenten ontwikkeld voor gebruik bij volwassenen.

In 2019 en 2020 worden er in het kader van een promotieonderzoek gekoppeld aan dit project een aantal wetenschappelijke studies gepubliceerd over risicotaxatie in de huidige JJI populatie. Neem voor meer informatie contact op met Anneke Kleeven a.kleeven@amsterdamumc.nl

Leernetwerk Leren voor de toekomst AWRJ

Regionaal Leernetwerk Utrecht

Regionaal Leernetwerk Utrecht

Het ‘Regionaal Leernetwerk Utrecht Leren voor de Toekomst’ bestaat uit professionals uit praktijkorganisaties, docenten uit onderwijsinstellingen (hbo, universitair, post-master), ervaringsdeskundige jeugdigen, opvoeders, onderzoekers en beleidsmakers. Zij verzamelen kennisonderwerpen die relevant zijn voor onderlinge kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering binnen het brede jeugddomein. Dit gebeurt via gesprekken tussen docenten, professionals en studenten en via onderzoeksprojecten van onder meer de landelijke AW Risicojeugd en de Academische Werkplaats (AW) Transformatie Jeugd Utrecht. Een selectie van onderwerpen wordt uitgewerkt in verbindende, innovatieve oplossingen en onderwijsproducten. Docenten en studenten zullen daarmee beter uitgerust worden om bij te dragen aan een gezond opvoedings- en ontwikkelingsklimaat en effectieve hulp op maat voor jongeren en hun gezinnen.

Meer informatie en contact

Klik hier voor meer informatie over dit project. Neem voor vragen contact op via regionaal-leernetwerk-jeugd-utrecht@hu.nl.

Risicojongeren

Bejegening Risicojongeren

Boek Gewoon Normaal, het belang van professionele eigenheid in de bejegening van risicojongeren

Het onderzoek naar het belang van professionele eigenheid in de bejegening van risicojongeren is afgerond. Het onderzoek focust zich op wat werkt om inzicht te geven in waarom het bepaalde professionals juist wél lukt om een gewenste omgang met risicojongeren te realiseren. Geïnteresseerd in de uitkomsten van het onderzoek? Het boek Gewoon Normaal, het belang van professionele eigenheid in de bejegening van risicojongeren, kan je hier downloaden. 

Bejegening

Een bijzondere doelgroep van risicojeugd kenmerkt zich door zorgmijdend gedrag. Het gaat om risicojongeren tussen de 12 en 27 jaar , doorgaans met een forensische achtergrond , en waarbij extra aandacht uitgaat naar jongeren met een migratieachtergrond en/of afkomstig uit multiprobleemgezinnen. Het zorgmijdend gedrag dat deze doelgroep kenmerkt verwijst enerzijds naar de ervaring dat zij zich weerbarstig opstellen richting hulpverlening. Anderzijds betekent het ook dat deze doelgroep minder toegankelijk is, omdat hulpverleners hen nog moeilijk weten te bereiken en te motiveren. Daarbij speelt een rol dat deze jongeren vaak al eerdere negatieve ervaringen met hulpverlening achter de rug hebben. Die ervaringen zijn het gevolg van geconstateerde (ernstige) gedragsproblemen en problematiek op andere leefgebieden (met betrekking op ouders, middelengebruik, school etc.). Hechtingsproblematiek of opgebouwd wantrouwen naar professionals maken dat deze jongeren niet snel een band aangaan met hulpverleners. Andersom kan bij hulpverleners ook sprake zijn van handelingsverlegenheid. In dat geval kan een professional spanningen ervaren in de omgang met de doelgroep met als gevolg dat (methodisch) handelen uitblijft. Die spanningen zijn niet zelden het gevolg van het ontbreken van een gedegen methodiek voor effectieve bejegening van een jongere door de professional in een werkrelatie waarbinnen een jongere zich begeleidbaar opstelt (coöperatief en corrigeerbaar) in een hulpverleningstraject, behandeling of interventie. 

Hier staat tegenover dat in de dagelijkse praktijk van verschillende gemeenten voorbeelden te vinden zijn van professionals uit het sociale- en veiligheidsdomein, die het wel goed lukt om in contact te komen met deze doelgroep van risicojongeren en hun werkzaamheden te verrichten. Die voorbeelden hebben betrekking op professionals die zich richten op hulpverlening, maar soms ook op professionals die belast zijn met taken in handhaving of preventie. Deze professionals en hun organisaties vallen op wanneer drie afzonderlijke bronnen gewag maken van hun opmerkelijke competenties om met een goede bejegening effectieve werkrelaties op te bouwen met jongeren uit de doelgroep: de (gemeentelijke) regisseur van een integrale aanpak, partnerorganisaties uit het sociale- en veiligheidsdomein, en – niet in de laatste plaats – de jongeren zelf. 

Uitdaging

De uitdaging in het project ‘Bejegening’ van het AWRJ is om te leren van een aantal van deze voorbeeldorganisaties als ‘best practices’ ten aanzien van bejegening in de werkrelatie met risicojongeren uit de doelgroep. Wat zijn de werkzame factoren in de bejegening van deze jongeren waardoor het die professionals juist wel bijzonder goed lukt om in contact te treden, een relatie op te bouwen en vooruitgang te boeken in hun professionele doel (met betrekking tot hulpverlening, handhaving en/of preventie).

Looptijd en opbrengsten

Het project gaat van start in januari 2019 en zal worden afgerond in oktober 2019. Het wordt gefinancierd vanuit een ZonMw subsidie. Het project wordt uitgevoerd door een junior onderzoeker, Nienke de Wit, en de projectleider, Jan Dirk de Jong (lector Aanpak Jeugdcriminaliteit, Hogeschool Leiden). De opbrengsten van het project zullen zijn: 

 • een overzicht van werkzame factoren in bejegening van risicojeugd (algemeen en specifiek in de werkwijze van de deelnemende ‘goede voorbeelden’)
 • een eenduidige beschrijving van de werkwijze (met aandacht voor werkrelatie en verantwoording aan de gemeente) van elk deelnemend ‘goed voorbeeld’, met als doel deze werkwijze inzichtelijk te maken voor gemeenten
 • een training/methodiek om de werkwijze/bejegeningswijze over te dragen aan nieuwe medewerkers en medewerkers van de toekomst (studenten hogeschool/universiteit)
Bruggenbouwer kind op brug

Bruggenbouwer

BRUGGENBOUWER

Professional als verbinder tussen justitie, gemeente en reguliere zorg

Ontwikkeltraject Transforensisch werken, denken en doen

Inleiding

De impact van de transitie en transformatie Jeugdzorg is inmiddels merkbaar en uit de verschillende proeftuinen en pilots naar aanleiding van de Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Jeugd (VIV) zijn inmiddels de belangrijkste bevindingen gedeeld. Ongeacht het vervolg van VIV staat in ieder geval vast dat diverse externe ontwikkelingen een nieuwe manier van werken vereisen. Met het oog op de nabije toekomst wordt aan medewerkers dan ook een andere rol en invulling van het werk en de verantwoordelijkheden gevraagd. 

Als organisatie zoekt Forensisch Centrum Teylingereind nog nadrukkelijker de samenwerking in de keten en realiseren we ons steeds meer dat we, met name waar het de kortverblijvers betreft, vooral faciliterend moeten zijn als onderdeel van een traject. Een traject dat ergens buiten de organisatie al is ingezet en in de meeste gevallen na vertrek weer wordt voortgezet. De periode van verblijf in de inrichting is dus een schakel of onderdeel daarin en zo min mogelijk een onderbreking. Daarom richten we ons binnen op de doelen die de jongere samen met zijn externe (zorg)netwerk heeft gesteld om er voor te zorgen dat hij (weer) op een positieve wijze kan meedoen in de samenleving. Binnen bezig zijn met wat eerder is opgestart en/of straks buiten nodig is. De professionals vormen als begeleider of behandelaar van de jongere een essentiële rol. In wezen zijn zij de schakel in het waarborgen van doorlopende trajecten en precies dit is voor Teylingereind transforensisch werken. Werken vanuit de vragen en behoeftes van de jongere en onze ketenpartners: wat heeft hij en welke informatie hebben zij van ons nodig om het traject zo succesvol mogelijk te kunnen vervolgen. Onze focus moet daar op gericht zijn.

Transforensisch werken vraagt ook om een andere bejegening van de doelgroep. Een bejegening waarbij de nadruk ligt op het aangaan van een samenwerkingsrelatie met de jongere. Tijdens het verblijf in Teylingereind staan twee onderwerpen centraal: ten eerste wordt het verblijf benut voor observatie en diagnostiek om nog beter zicht te krijgen op gedrag, mogelijke risico’s, talenten en valkuilen van de jongere. Het verblijf in de inrichting is bij uitstek een waardevolle observatieomgeving en biedt de mogelijkheid om, onder andere op basis van de informatiebehoefte van ketenpartners, goed onderbouwde antwoorden te geven op hun vragen. 

Ten tweede is het de bedoeling dat de jongere, samen met de begeleiding in Teylingereind en de al betrokken (of waar mogelijk zijn toekomstige) begeleiders van buiten Teylingereind,  werkt aan perspectiefdoelen met het oog op een succesvolle terugkeer na verblijf. In de bejegening van jongeren in Teylingereind wordt gewerkt vanuit een positief ontwikkelklimaat en volgens de principes van relationele beveiliging. 

Observeren en rapporteren

De eerste periode van verblijf in de inrichting wordt door de meeste jongeren en hun netwerk ervaren als een crisis. Tijdens zo’n crisis blijkt de jongere (en zijn gezin) het meest vatbaar voor hulp en verandering. Dat maakt dat deze situatie bij uitstek het meest geschikt is om te benutten voor het in beweging zetten van het proces dat vooraf gaat aan de eerste raadkamer: het op basis van de vraag van ketenpartners verzamelen van relevante informatie – over gedrag, over hoe de jongere zich verhoudt tot leeftijdsgenoten, tot regels, kansen en vrijheden – en op en het bouwen van een brug tussen binnen en buiten.

Opdracht met als beoogde resultaten: doel door doen

Het ontwikkeltraject wordt ingezet vanuit twee ontwikkelgroepen, namelijk Observeren&Rapporteren 3.0 en Training Transforensisch werken. Middels actieonderzoek wordt gedurende het traject nagegaan wat de bevindingen en positief werkende elementen zijn. Al doende en afrondend wordt een en ander vertaald naar producten: visie, instrumenten, aanbevelingen en rapportages.

Ontwikkelgroep Observeren&Rapporteren 3.0

Doel is een breed inzetbare trainingsmodule ‘Observeren&rapporteren’ die aansluit op interne en externe beslismomenten (raadkamer, ketenpartners) door:

 • te inventariseren wat er al is, waaronder de observatiechecklist, ervaringen binnen de ForCa-observatieafdeling De Dijk en resultaten uit de proeftuinen Screening&Diagnostiek;
 • de input uit de inventarisatie te gebruiken bij het verder ontwerpen en ontwikkelen van een nieuwe werkwijze observeren en rapporteren die aansluit op de interne en externe beslismomenten en deze te vertalen naar een trainingsmodule,
 • in samenwerking met de ontwikkelgroep Transforensisch werken relationele beveiliging (inclusief benodigde competenties) als onderdeel van observeren en transforensisch werken te beschrijven en de uitkomsten te integreren in de trainingsmodule Observeren&Rapporteren;
 • de trainingsmodule te testen en de resultaten te gebruiken voor het vervolmaken ervan;
 • aanbevelingen te formuleren hoe kennis&vaardigheden Observeren&Rapporteren 3.0 geborgd kunnen worden

Ontwikkelgroep Transforensisch werken

Doel is een breed inzetbare trainingsmodule ‘Bruggenbouwer’ gericht op competentieontwikkeling t.b.v. ‘binnen bezig zijn met wat buiten nodig is’ door:

 • te inventariseren wat er al is, waaronder de ervaringen in de kleinschalige voorziening Amsterdam en de resultaten uit de proeftuinen Kleinschalige Voorziening
 • de input uit de inventarisatie te gebruiken bij het beschrijven van wat transforensisch denken en doen inhoudt, de rol van de medewerker daarin en wat daar voor nodig is (competenties)
 • in samenwerking met de ontwikkelgroep Observeren&Rapporteren relationele beveiliging (inclusief benodigde competenties) als onderdeel van observeren en transforensisch werken te beschrijven en de uitkomsten te integreren in de trainingsmodule Bruggenbouwer;
 • op basis van de visie en competenties een breed inzetbare trainingsmodule Bruggenbouwer te ontwikkelen 
 • de trainingsmodule te testen en de resultaten te gebruiken voor het vervolmaken ervan
 • aanbevelingen te formuleren hoe kennis&vaardigheden Bruggenbouwergeborgd kunnen worden.

Actie-onderzoek

 • lever een bijdrage in de formulering van de trainingsmodules door de inventarisatie van bevindingen, oplossingen en geleerde lessen te vertalen naar aanbevelingen
 • draag zorg voor een kruisbestuiving op onderdelen tussen de twee ontwikkelgroepen door ervaringen, bevindingen en bruikbare elementen te delen en waar relevant te integreren
 • formuleer aanbevelingen over systeemobstakels (waaronder caseload reclassering, financieringen, informatie-uitwisseling tussen ketenpartners en gemeente) door het systematisch inventariseren van de bevindingen middels actie-onderzoek en deze te vertalen naar aanbevelingen
 • formuleer aanbevelingen verbinding justitiële wereld en lokale zorgstructuren en borging van uitwisseling kennis en ervaring tussen JJI en ketenpartners, waaronder de gemeentes door het systematisch inventariseren van de bevindingen middels actieonderzoek en deze te vertalen naar aanbevelingen
 • stel een overzicht samen van geleerde lessen over lerend transformeren door de resultaten uit actieonderzoek te vertalen naar ‘geleerde lessen’

Bruggenbouwers

Vanuit de Academische werkplaats Risicojeugd (AWRJ) worden op basis van actuele thema’s diverse projecten en onderzoeken geïnitieerd en/of ondersteund. Een van die thema’s is Bejegening. Teylingereind participeert in de AWRJ, waarin wetenschap, onderwijs, praktijk en beleid samen werken. Vooral om die waardevolle bundeling van kennis en ervaring dankzij de betrokkenheid van vertegenwoordigers uit diverse organisaties is gekozen voor een projectstructuur waarin ook de AWRJ nadrukkelijk een rol speelt. Daarnaast zijn ook de kleinschalige voorziening Amsterdam, waar reeds ervaring is opgedaan met een andere bejegening en relationele beveiliging, de Raad voor de Kinderbescherming (Den Haag en Amsterdam), Jeugdbescherming, Reclassering, Hogeschool Windesheim en Hogeschool Leiden en het Actiecentrum Veiligheid&Zorg, regio Amsterdam-Amstelland betrokken. Vanzelfsprekend 

Ook op andere plekken in het land wordt gewerkt aan de ontwikkeling van transforensisch werken. Via de samenwerking binnen de Academische Werkplaats zal ook een verbinding worden gelegd met andere projecten en pilots rondom dit thema. Op deze manier wordt gezorgd voor optimale uitwisseling van kennis en ervaring en wordt daarnaast vanaf de start van het project al een basis gelegd voor verspreiding van de uiteindelijke resultaten.

Projectfases en planning

We onderscheiden een aantal fases in het project, te weten:

 • 2018: voorbereidingsfase, bestaande uit projectformulering, intern en extern draagvlak creëren, betrekken ketenpartners, startupbijeenkomsten aan de hand van projectmatig creëren en definitieve opdrachtafbakening
 • november 2018-april 2019: ontwerpfase, bestaande uit o.a. inventarisatie van ‘wat er al is’, op basis daarvan gedachtevorming, visievorming, ontwikkeling, ontwerpen en beschrijven van competenties en trainingsmodules;  
 • mei 2019-september 2019: pilotfase, bestaande uit het organiseren en ‘testen’ trainingsmodules en eventuele instrumenten, het op basis van ervaringen en bevindingen definitief maken van visie(formulering), trainingsmodules en eventuele instrumenten
 • oktober 2019-december 2019: formuleringsfase, bestaande uit het vertalen van ervaringen, bevindingen en evaluaties naar conclusies, aanbevelingen en borgingsadviezen
 • oktober 2019-december 2019: implementatiefase, bestaande uit het opdracht geven tot het (laten) trainen van alle medewerkers uit genoemde functionarisgroepen
 • 2018-2019: actieonderzoek, gedurende de ontwerp- en de pilotfase met als doel al doende na te gaan wat wel en niet werkt en gedurende de ontwikkelingen de koers daar steeds op aan te passen. Geïnventariseerde ervaringen en bevindingen vormen input voor zowel de op te leveren producten.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Carla van Vliet (c.van.vliet@teylingereind.nl) 

Ik laat je niet alleen AFB

Ik laat je niet alleen

In het project ‘Ik laat je niet alleen’ onderzoeken we de praktijk van gedwongen afzondering en andere vrijheidsbenemende interventies in de JeugdzorgPlus met het oog op het zoveel mogelijk verminderen en beëindigen daarvan. In het project werken we nauw samen met professionals en jongeren van JeugdzorgPlus organisaties. We ontwikkelen en toetsen een gezamenlijke omschrijving van gedwongen afzondering en onderzoeken alternatieven op basis van een literatuurstudie, Delphi-onderzoek en gespreksrondes.

Op deze poster lees je meer over dit project.

Wil je het eindrapport ‘Ik laat je niet alleen’ lezen, klik dan hier.

Eindrapport-etappe-2-Ik-laat-je-niet-alleen (juni 2020)

Wil je de Medewerkershandleiding lezen, klik dan hier.

Voor meer informatie: Monika Scholten, Melissa van Dorp, Bram de Heide.

Verrekijker2

Monitoring van Risicojeugd

De vrijheidsbeneming van jongeren wordt op dit moment ten uitvoer gelegd in Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI). Vanuit de noodzaak en de wens om de vrijheidsbeneming van justitiële jongeren anders in te richten, wordt vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid de Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV JJ) uitgevoerd, met onder andere een aantal proeftuinen.

Binnen VIV JJ is onder andere een zestal proeftuinen gestart: drie proeftuinen voor Kleinschalige Voorzieningen (KV) en drie proeftuinen voor Screening & Diagnostiek (S&D). Het idee van deze proeftuinen is dat niet alle jongeren het hoge beveiligingsniveau van de JJI nodig hebben. Een deel van de jongeren wordt in een lokale voorziening met een lager beveiligingsniveau dan de JJI preventief gehecht, zodat zij door kunnen gaan met de dingen die wel goed gaan. In de KV ligt de focus op het continueren van beschermende factoren zoals school, hobby’s of hulpverlening. Ondanks het strafrechtelijke kader van de jeugddetentie, is het mogelijk voor jongeren om zich te blijven ontwikkelen.

In 2016 heeft de AWRJ de opdracht gekregen om de monitoring van deze proeftuinen uit te voeren. De rol van de AWRJ is het monitoren van zowel de doelgroep, de werkprocessen, als de ontwikkeling van de KV. Dit gebeurt niet alleen door rapportages en dossiers door te spitten, maar ook door actief het gesprek aan te gaan met zowel jongeren, ouders als ketenpartners. Op deze manier worden kwalitatieve en kwantitatieve gegevens verzameld om een compleet beeld van S&D, en de KV en haar plek in de keten te vormen.

Middels begeleidingscommissies en rapporten worden inzichten teruggekoppeld naar praktijk en beleid. Zowel de KV en ketenpartners, als het Ministerie van Justitie van Veiligheid kunnen de ontwikkelpunten en inzichten die uit het onderzoek naar voren komen gebruiken in de verdere ontwikkeling van de werkwijze en het beleid van de KV. Op deze manier brengt de AWRJ de praktijk en wetenschap samen in een continue feedbackloop waarin alle partijen deelnemen. De uitkomsten van het onderzoek worden zo direct toegepast in de praktijk en beleid.

Het eerste eindrapport, opgeleverd op 1 maart 2018, beschrijft op nauwkeurige en gedetailleerde wijze de proeftuinperiode vanaf de start in 2016 tot 22 december 2017. Ook werden hieruit geleerde lessen gedestilleerd. Dit eindrapport is één van de informatiebronnen die het ministerie van Justitie en Veiligheid gebruikt bij de verdere besluitvorming en beleidsontwikkeling in het kader van VIV JJ. Dit rapport richtte zich op de inhoudelijke evaluatie van de proeftuinen S&D en KV. Inmiddels heeft de AWRJ de opdracht gekregen om de monitoring voort te zetten in KV Amsterdam.

Klik hier om het hele rapport te lezen

 

Cultuursensitief

Live Online Leren; cultuursensitief werken

Kinderen uit migrantengezinnen ontvangen vaak niet op tijd én niet de juiste hulp. Om dit aan te pakken is in het kader van het EIF project de LOL-training (Live Online Leren) ontwikkeld om professionals beter te leren omgaan met culturele verschillen. De training is voor professionals die werken in de wijk, in wijkteams en het onderwijs. Doel van de training is om zorgprofessionals beter om te leren gaan met verschillen in cultuur en achtergrond van jongeren om zo te werken aan een betere zorgverlening voor deze doelgroep.

De AWRJ heeft een module De AWRJ droeg bij aan deze training door twee modules te ontwikkelen over Risicojeugd en multiproblem gezinnen, deze zijn opgenomen in het aanbod. Ook zal zij bijdragen aan het bovenregionaal implementeren van het totale trainingsaanbod.

Klik hier voor meer informatie over de training.

Jeugd

‘Leer mij kennen’ en ‘Gezinsaanpak preventie jeugdcriminaliteit’

De Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ) richt zich op jongeren die door een combinatie van problemen het risico lopen om (opnieuw) in de criminaliteit terecht te komen. De deelnemers in de werkplaats doen er alles aan om risicojongeren op een positieve manier te benaderen en voor hen de mogelijkheid te scheppen om op een constructieve manier deel te nemen aan de samenleving. Dit houdt voor de partners onder meer in dat zij doelmatige integrale wijkaanpakken ontwikkelen, toegelegd op preventie en signalering. Door het samenwerken van zorgorganisaties, onderwijs, welzijn, werk en inkomen, politie, woningbouw wordt voorkomen dat risicojeugd afglijdt naar het criminele pad. In december 2016 is het project ‘Leer mij kennen’ van start gegaan, gericht op onderzoek naar jongeren die uitstromen uit de 24-uurs zorg (in samenwerking met de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland). Tegelijkertijd is gestart met het project ‘Gezinsaanpak preventie jeugdcriminaliteit’ dat zich richt op preventie, waarbij wordt samengewerkt met gemeente Almere.

De overkoepelende vraag voor beide projecten luidt ‘Welke fysieke, sociale en risicofactoren zijn vanuit klantperspectief van invloed op een succesvolle maatschappelijke participatie van risicojongeren en hun gezinnen, zowel in preventieve zin als bij terugkeer in de wijk na verblijf in een (justitiële) jeugdinrichting’.

Uit de praktijk en de literatuur weten we dat tussen beide groepen – gezinnen met langdurige en complexe problemen enerzijds en kinderen en jongeren met ernstige problematiek anderzijds – een grote overlap bestaat. Of anders gezegd; er is een grote kans dat problematische kinderen en jongeren opgroeien in problematische gezinnen.

De verbinding tussen de projecten betekent dat we de vraagstelling vanuit meerdere invalshoeken aanvliegen. Van de gezinnen die we includeren weten we dat de kinderen het risico lopen op minder gunstige ontwikkelingsuitkomsten, bij de jongeren heeft de problematiek uiteindelijk geresulteerd in plaatsing in de (forensische) residentiele jeugdzorg.

We weten dat het vaak niet lukt om deze jongeren en gezinnen de juiste hulp en ondersteuning te bieden, omdat zij vaak ambivalent of zelfs afwijzend staan ten opzichte van hulpverlening (Goderie en Steketee, 2005; Steketee & Vanderbroucke, 2010; Boendermaker 1998, Samuels & Pryce 2008). Een op het gezin en/of de jongere afgestemde ondersteuning en een passende bejegening lijken aanknopingspunten te bieden voor motivatie voor en acceptatie van hulpverlening en daarmee een positiever resultaat van de geboden zorg (Karver et al., 2006; Kazdin, 2000; Rots-de Vries, 2011).

Dit belang van een persoons- en gezinsgerichte aanpak, waarbij de voorkeuren, behoeften en waarden van de cliënt richtinggevend zijn, wordt onderschreven door nationale en internationale richtlijnen voor de praktijk van de (geestelijke) gezondheidszorg (Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century, 2001; National Institute of Health and Care Excellence, 2002; Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, 2017). Echter, de  mate waarin de ondersteuning en bejegening als passend wordt ervaren is vanzelfsprekend afhankelijk van de perceptie van de cliënt. Het is daarom opmerkelijk dat het perspectief van jongeren en gezinnen zelf maar zeer beperkt onderwerp van onderzoek is geweest (Barnhoorn et al., 2013).
In beide projecten wordt juist dit perspectief centraal gesteld; samen met de jongeren en gezinnen in kaart gebracht wat zij als helpend en belemmerend ervaren bij het vormgeven van hun leven.

De dataverzameling levert een schat aan (voornamelijk kwalitatieve) informatie op. Niet alleen over wat als passend wordt ervaren op het gebied van hulpverlening en bejegening door zorgprofessionals, maar ook over hoe maatschappelijke structuren als onderwijs, werk en vrijetijdsvoorzieningen moeten worden ingericht om de kans op maatschappelijke uitsluiting en (verdere) marginalisatie te verkleinen. Daarnaast krijgen we zicht op wat er vanuit het perspectief van de gezinnen en jongeren nodig is op deze gebieden gedurende verschillende momenten in de levensloop; als kind, jongere, jongvolwassene en als ouder en opvoeder.

Binnen het project ‘Leer mij kennen’ worden er acht jongeren zeer intensief gevolgd middels tweewekelijkse telefoongesprekken en driemaandelijkse diepte-interviews. Het eerste contact is gelegd vlak voor uitstroom uit de instelling en in het daaropvolgende jaar wordt met hen in kaart gebracht hoe zij hun leven vormgeven. De vijf gezinnen die zijn geïncludeerd voor het project ‘Gezinsaanpak preventie jeugdcriminaliteit’ worden viermaandelijks over hun ervaringen bevraagd. Dit levert een schat aan informatie op over wat de jongeren en de gezinnen als helpend en belemmerend ervaren en geeft inzicht in de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden. De onderzoeksgroep is zeer divers en de data-analyse zal er ondermeer op gericht zijn de overkoepelende thema’s die naar voren komen uit de verhalen van de jongeren en gezinnen te extraheren en te duiden.

Met dit project komt de Academische Werkplaats Risicojeugd tegemoet aan de transformatiedoelen jeugdhulp, zoals opgesteld door het ministerie van VWS. Er wordt naar gestreefd eerder de juiste hulp op maat te bieden, om gespecialiseerde residentiële hulp te verminderen. Daarnaast is er meer ruimte voor de professionals door vermindering van de regeldruk. De aanpak dient toepasbaar te zijn in andere gemeenten. De AWRJ werkt landelijk waardoor de kennis uit dit project op landelijk niveau kan worden verspreid.

diagnostiek

Observatie en diagnostiek; een observatiechecklist

In de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) worden de jongeren die binnenkomen, gescreend op psychische problemen. Hierdoor kunnen acute problemen, zoals suïcidale gedachten, snel worden aangepakt. De bestaande screening geeft veel informatie, maar is ook eenzijdig omdat het gaat om vragenlijsten die de jongere zelf invullen. Bovendien wil of kan niet elke jongere de lijsten goed invullen. Groepsleiders zien deze jongeren dagelijks. Hun observaties werden nog niet systematisch meegenomen bij de diagnostiek van problemen van deze jongeren

De AWFZJ ontwikkelde daarom in samenwerking met de professionals uit JJI’s een aanvullende non-verbale methode voor screening en diagnostiek van psychische problemen bij forensische jongeren. Deze methode bestaat uit een observatiechecklist voor groepsleiders, met een bijbehorend trainingspakket en een digitale applicatie.

Daartoe is gestart met de inventarisatie van belangrijke factoren voor recidive. Vervolgens is gekeken welke van deze factoren te observeren zijn ‘op de groep’ en dus bruikbaar zijn voor de checklist. Aan behandelaars is gevraagd welke informatie zij in de huidige werkwijze missen om een goede diagnose te kunnen stellen. Daarna werd aan groepsleiders gevraagd of zij deze informatie op basis van hun observaties kunnen aanleveren en of dit voor hen ‘te doen’ zou zijn.

De zes overgebleven kenmerken die gescoord worden zijn: proactieve (of geplande) agressie, reactieve (of ongeplande, impulsieve) agressie, gebrek aan wederkerigheid in contact, impulsiviteit, hyperactiviteit en neerslachtigheid. Op leefgroepen in de forensische residentiële jeugdzorg vullen de groepsleiders twee keer per dag de checklist in voor elke jongere op de groep. De scores worden per jongere vastgelegd in een grafiek. De observaties worden niet alleen gebruikt voor de diagnostiek, maar ook voor de bejegening van de jongeren.

Momenteel wordt de observatiechecklist gebruikt op de twee instroomgroepen van JJI Lelystad (onderdeel van Intermetzo) en FC Teylingereind, alsook de observatiegroep van FC Teylingereind. Zodra de onderzoeksresultaten medio 2017 beschikbaar komen, wordt de observatiechecklist ook aan andere instellingen aangeboden. De JJI’s, jeugdzorgplusinstellingen en de Vlaamse tegenhanger van een JJI (Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand) hebben al  belangstelling geuit. Verder zou deze checklist ook voor de residentiele jeugdzorg en bijvoorbeeld het Pieter Baan Centrum interessant kunnen zijn. Als het onderzoek wordt afgerond, worden deze mogelijkheden voor verspreiding verder geïnventariseerd. Met dit vooruitzicht is er een reeks aanbevelingen opgesteld waar geïnteresseerde instellingen rekening mee kunnen houden bij het implementeren van de observatiechecklist. Een beleidsdocument waarin FC Teylingereind het gebruik van de observatiemethode borgt is in voorbereiding.

 

Opleidingen

Alle groepsleiders die met de observatiechecklist werken, werden gedurende een tweedaagse training opgeleid. Verschillende opfristrainingen vonden sindsdien plaats. De getrainde groepsleiders of gedragswetenschappers trainen nieuwe personeelsleden (train-de-trainer-methode) en de praktijkinstellingen dragen hier sinds enige tijd zelf de verantwoordelijkheid voor. Voor het gebruik van de observatiechecklist werd een handleiding geschreven met bijhorende trainingsmateriaal (waaronder videofragmenten). De observatiemethode (handleiding, de videofragmenten en het overige trainingsmateriaal) is opgenomen in een onderwijsprogramma van de Hogeschool Leiden in het kader van de minor ‘werken in gedwongen kader’. Deze worden ook gebruikt bij gastcolleges aan de andere deelnemende hogeschool waar groepsleiders worden opgeleid (Windesheim Flevoland). Dit alles draagt bij tot het vergroten van de deskundigheid van groepsleiders.

 

Onderzoek

In het kader van onderzoek naar de checklist wordt eind 2017 een vijftal studies afgerond. Als eerste is een literatuurstudie gedaan naar mogelijkheden om op een gestructureerde manier probleemgedrag te observeren (met een goede interbeoordelaarsbetrouwbaarheid). Deze studie wordt momenteel herwerkt voor een internationaal tijdschrift. In een tweede studie wordt de ontwikkeling van de observatiechecklist en de implementatie ervan geëvalueerd en beschreven. De analyses en het bijhorende artikel zijn in vergevorderd stadium en zullen medio 2017 afgerond worden en ingediend worden voor publicatie bij een internationaal wetenschappelijk tijdschrift. Met dit doel voor ogen werd reeds begonnen aan het gebruiksklaar maken van de data die nodig is om de analyses uit te voeren. Een derde geplande studie zal ingaan op de relatie tussen gegevens verzameld via de observatiechecklist en gegevens verzameld via zelf-rapportage, een vierde geplande studie op overeenkomsten en verschillen in scores op de observatiechecklist tussen Nederlandse jongens en jongens van niet-Nederlandse herkomst. De vijfde geplande studie zal – indien mogelijk – nagaan of scores op de observatiechecklist later wangedrag binnen de instelling kunnen voorspellen.

Voor meer informatie: O.Colins@curium.nl (projectleider)