uitnodiging-congres

Congres ‘Matched Care’; een impressie

Het symposium ‘Matched Care in de levensloop van risicojeugd’, georganiseerd door EFCAP-NL, AWRJ, Jeugdzorg Nederland en ForCa dat op 24 november jongstleden plaatsvond, was een groot succes. ’s Ochtends waren er lezingen van uiteenlopende deskundigen; ’s middags diverse inspirerende workshops.

Een auto repareren terwijl de motor nog draait. Elke dag weer. Ga er maar aan staan. Dan ben je blij dat je even een dagje achterover kunt hangen bij een congres met je vakgenoten. Maar niet de hulpverlener in de residentiele jeugdzorg. Nee, die luistert, deelt, wisselt uit, leert en vertrekt geïnspireerd en wijzer weer naar huis.

Klik hier voor een verslag van het congres.

Presentaties

Ellis ter beek (Horizon): Jouw Zorg. Een alternatief voor JeugdzorgPlus via Shared Decision Matching en JIM.

Arjan Blokland: Levensloop criminologie.

Annemiek Harder (RUG): Up2U; op naar blijvende gedragsverandering bij jongeren in 24-uurs hulp.

Natasja Hornby (AWRJ): Thumbs Up; behandelen met een app.

Rehsmi Marhe: De nieuwe kans Rotterdam.

Karin Nijhof (Plurijn): Netwerkbenadering, een nieuwe kijk op psychopathologie.

Sanne Pronk en Janet Schut (Altra): School 2 Care.

Mark Slaats: Sterk met je eigen sociaal netwerk (eco app).

Jaap-Harmen Smit (Intermetzo): SNAP @ School.

Tanja Traag (CBS): Hoe gaat het met de jeugd in Nederland.

Sophie de Valk (Horizon): Shared Decision Making om repressie terug te dringen.

Corinne Vlamings: Choice and Partnership Approach.

 

 

toolkit

Toolkit ROM

Om effectieve zorg te kunnen leveren, is het een voorwaarde om te monitoren wat je doet tijdens behandeling. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van Routine Outcome Monitoring (ROM).

De ervaring leert dat de implementatie van ROM vaak moeizaam verloopt, juist omdat behandelaars vinden dat de systematiek niet voldoende aansluit bij de behandelpraktijk. Aangezien behandelaars en cliënten aan de basis staan van ROM, is het van groot belang dat zij al tijdens het proces van implementatie het nut van ROM ervaren.

Om de klinische bruikbaarheid van ROM te bevorderen is door de academische werkplaatsen Risicojeugd, Inside Out en C4Youth een toolkit samengesteld. Deze toolkit bevat praktische producten die grotendeels in de praktijk zijn ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd. Deze producten beslaan alle onderdelen van het ROM proces, van voorlichting en training van de professional tot de evaluatie van de methodiek. Daarmee draagt de toolkit bij aan de verspreiding van kennis over de toepassing van ROM in de praktijk. Daarnaast geeft de toolkit handvatten en voorbeelden voor organisaties en behandelaren voor implementatie en uitvoering van elk onderdeel van de ROM methodiek.

 

De ROM toolkit is ondergebracht bij het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

vacature

Vacature Promovendus Forensische Orthopedagogiek

De afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding (POWL) van de Universiteit van Amsterdam zoekt een kandidaat voor een promotieonderzoek. De nieuwe medewerker zal deel uitmaken van de programmagroep Forensische Orthopedagogiek. Het onderzoeksterrein van de forensische orthopedagogiek richt zich op manifestaties, oorzaken, preventie en behandeling van kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met ernstige gedragsproblemen, zoals delinquent gedrag, gedragsproblemen op school, agressie, antisociaal gedrag en middelengebruik. Wij doen ook onderzoek naar de problemen van (kinderen in) gezinnen die onder toezicht gesteld zijn of waar onder toezichtstelling dreigt. Vanwege de ernst van de problematiek kunnen er civiel- of strafrechtelijke maatregelen genomen worden en komen jongeren en gezinnen in aanraking met politie, justitie, kinderbescherming en jeugdzorg.
Wij zoeken een kandidaat voor een promotieonderzoek met een quasi-experimenteel design naar de effectiviteit van het trainingsprogramma van Dutch Cell Dogs. Het trainingsprogramma van Dutch Cell Dogs is een Prison based Animal Program, waarin een asielhond wordt getraind door gedetineerde jeugdigen en volwassenen binnen de forensische, justitiële en residentiële setting. Er wordt onderzocht of – en in hoeverre – door het trainen van een hond volgens het Prison based Animal Program algemeen werkzame factoren, te weten de extratherapeutische cliëntfactoren, zoals zelfvertrouwen, empathie, en zelfcontrole, en therapeutische factoren (therapeutische relatie tussen gedetineerden en de mentoren) in positieve zin worden beïnvloed. Daarnaast wordt onderzocht of – en zo ja, in welke mate – de interventie van Dutch Cell Dogs internaliserende (stress, angst en depressie) en externaliserende (agressie) gedragsproblematiek van gedetineerden doet afnemen.
Voor meer informatie, zie: http://www.uva.nl/over-de-uva/werken-bij-de-uva/vacatures/item/16-484-promovendus-forensische-orthopedagogiek.html?m

uitnodiging-congres

Uitnodiging Congres

Op 24 november organiseren EFCAP-NL, AWRJ, Jeugdzorg Nederland en FORCA het congres ‘Matched Care in de levensloop van risicojeugd’.

We hebben steeds meer inzicht in de ontwikkeling van jongeren met gedragsstoornissen en/of delinquent gedrag en in risico’s en beschermende factoren. Hoe komen we nu tot matched care? Wat doen we bij wie op welke leeftijd? Hoe helpen we het beste bij dagbesteding, shared decision making, en relatievorming/netwerk?

Op deze dag geven verschillende mensen zicht op ontwikkeling van risicojeugd en komt een aantal (evidence based) praktijkvoorbeelden van matched care aan bod. Hierbij houden we drie belangrijke thema’s aan: dagbesteding, shared decision making, en relatievorming/netwerk.

Klik hier voor de uitnodiging en het programma van het congres.

altra

Resultaten pilot onderzoek School2Care

De AWRJ heeft meegewerkt aan een pilot onderzoek bij Scool2Care. School2Care richt zich op jongeren van 12 tot 17 jaar met complexe problemen op meerdere leefgebieden, voor wie bestaande onderwijszorgvoorzieningen niet voldoende aansluiten. School2Care begeleidt hen weer richting onderwijs of werk. Uitgangspunt is dat de jongere thuis kan blijven wonen. Vanaf 2013 is School2Care ondergebracht bij Altra Onderwijs & Jeugdhulp. Hiermee is het een structurele voorziening geworden in het bovenschoolse aanbod van voortgezet onderwijs in Amsterdam.

Omdat de wens ontstond goed onderzoek te doen naar de aanpak en de resultaten is vanaf september 2015 is een pilot onderzoek gestart met alle jongeren die vanaf dat moment instroomden. Geïnteresseerd in de resultaten van dit onderzoek? Klik hier voor de factsheet.

cropped-squareawrj.png

Vacatures Academische Werkplaats Risicojeugd

De Academische Werkplaats Risicojeugd heeft momenteel de volgende vacatures:

 

 

Vacature algemeen programmaleider Academische Werkplaats Risicojeugd

Voor 0,4 Fte in de periode september 2016-maart 2017 (klik hier voor de vacature).

 

Vacature senior onderzoeker Academische Werkplaats Risicojeugd

Voor 0,5-1,0 Fte in de periode september 2016-december 2017 (klik hier voor de vacature).

 

Vacature junior onderzoeker Academische Werkplaats Risicojeugd

Voor 1,0-2,0 Fte in de periode oktober 2016-december 2017 (klik hier voor de vacature).

savedate

Symposium ‘Matched care in de levensloop van risicojeugd’

Op 24 november 2016 organiseert de AWFZJ in samenwerking met EFCAP, Jeugdzorg plus en ForCA het symposium ‘Mached care in de levensloop van risicojeugd’. 

Vanuit verschillende samenwerkingsverbanden, zorginstellingen en onderzoeksafdelingen hebben we steeds meer inzicht in de ontwikkeling van jongeren met gedragsstoornissen en/of delinquent gedrag, niet alleen op delinquent gebied maar juist ook in hun verdere ontwikkeling zoals school, werk, relaties, psychisch functioneren etc. Ook weten we steeds meer over risico en beschermende factoren die samenhangen met deze ontwikkeling. De vraag is vervolgens hoe we deze kennis inzetten om tot matched care te komen: wat doen we bij wie op welke leeftijd?

Op deze dag geven verschillende mensen een bijdrage aan kennis over ontwikkeling van forensische jeugd en komen er een aantal (evidence based) praktijk voorbeeld van matched care aan bod.