logo-stroomop

StroomOP Monitor: meer zicht op verbeteringen in de jeugdhulp

Om de hulp aan jongeren te verbeteren is in 2019 het actieplan Beste passende zorg voor kwetsbare jongeren ontwikkeld door veldpartijen (beroepsverenigingen, brancheverenigingen, Ministerie van VWS en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)). Hierin staat beschreven hoe de hulp, en ook het onderwijs, voor kwetsbare kinderen en gezinnen verbeterd moet worden. De StroomOP beweging, een netwerk van zorg- en onderwijsprofessionals, is opgezet om het actieplan in de praktijk te brengen. Om de ontwikkelingen op het actieplan  inzichtelijk te maken is de StroomOP monitor door de Academische Werkplaats Risicojeugd en het Trimbos-instituut ontwikkeld. 

Met behulp van de StroomOP Monitor worden de ontwikkelingen op de speerpunten van het actieplan gemonitord. Het gaat bijvoorbeeld om het verminderen van gedwongen afzonderen, het terugdringen van suïcides, best passend onderwijs, individueel maatwerk bieden en werken vanuit een gezinsgerichte aanpak.

Panel van Jongeren, ouders en professionals
Een belangrijk onderdeel van de monitor is het StroomOP panel van jongeren én ouders met ervaringen in de jeugdhulp, en professionals die jeugdhulp bieden. Via een speciale app kunnen de  panelleden hun mening en behoeften over de zorg delen en wordt onder andere hun beleving van de verbeteringen meegenomen. De app, die in januari 2022 wordt gelanceerd, vormt samen met de data van CBS, het Toeleidingssysteem van de Jeugdzorg en gegevens van zorgaanbieders, belangrijke input voor de StroomOP monitor. Via het StroomOP dashboard wordt alle verzamelde kennis, informatie en ervaringen overzichtelijk aangeboden. De informatie en kennis uit de StroomOP monitor stimuleert hiermee een breed lerend en toepassend netwerk. In deze  animatie wordt kort uitgelegd hoe de StroomOP monitor werkt.

Doe mee aan het StroomOP panel

Heb je persoonlijk of als professional  te maken met jeugdhulp en wil je ook  deelnemen aan het StroomOP panel, kijk dan op https://www.brancheszorgvoorjeugd.nl/berichten/actueel/stroomop/panel-app/  en meld je aan. Voor meer informatie over de StroomOP beweging ga naar https://www.brancheszorgvoorjeugd.nl/stroomop/

Meer weten over de StroomOP monitor? Neem dan contact op met Aafje Knispel aknispel@trimbos.nl of Karin Nijhof KNijhof@pluryn.nl

Eindrapport etappe 3

Eindrapport ‘Ik laat je niet alleen’ verschenen

In het Eindrapport etappe 3 Ik laat je niet alleen worden resultaten beschreven van 2,5 jaar werken aan verminderen van gedwongen afzonderen in JeugdzorgPlus. De cijfers laten een significante daling zien van gedwongen afzonderen tijdens het project. Maar het einddoel, nul gedwongen afzonderingen, is nog niet in zicht. De belangrijkste aanbevelingen uit het rapport om gedwongen afzonderen verder te verminderen, zijn: 

 

  1. Streef en blijf streven naar nul gedwongen afzonderingen: gedwongen afzonderen heeft nadelige effecten voor jongeren en medewerkers. Het is daarom belangrijk om de ambitie te hebben en houden om niet af te zonderen. Elke keer dat gedwongen afzonderen toch plaatsvindt is een kans om te leren en een volgende keer te voorkomen.
  2. Investeer in professionals en draag zorg voor professionele ontwikkeling: stoppen met gedwongen afzonderen vraagt om een cultuurverandering in organisaties. Door professionals te ondersteunen met coaching, intervisie en supervisie, kunnen zij elke dag beter werken aan bejegening van jongeren en alternatieven vinden die helpen om gedwongen afzonderen te voorkomen. Alternatieven moeten aansluiten bij de jongeren en kunnen uiteen lopen van simpelweg buiten samen een rondje lopen tot de-escalerend werken of een methodiek zoals geweldloos verzet.
  3. Luister goed naar jongeren en benut ervaringsdeskundigheid: door samen te werken met jongeren aan hun eigen behandelplan, samen behandeldoelen te stellen, samen te werken aan perspectief en samen te evalueren als er toch een gedwongen afzondering is geweest, werk je samen aan verminderen van gedwongen afzonderen. Werk ook samen met jongeren/ervaringsdeskundigen aan veranderingen in beleid, bijvoorbeeld als het gaat om stoppen met verplichte rustmomenten. Vaak hebben jongeren zelf de beste ideeën.
  4. Leer van en met elkaar: de instellingen leren samen in het lerend netwerk. Dit is een effectief middel gebleken om kennis en ervaringen uit te wisselen en de beweging naar nul gedwongen afzonderingen te stimuleren. Bij leren hoort ook registreren: een daling van gedwongen afzonderingen wordt pas zichtbaar als je meet wat je doet. En meten geeft aanknopingspunten voor verbeteren.
  5. Verbeter de randvoorwaarden, vergroot het netwerk: om te stoppen met gedwongen afzonderen zijn kleinere groepen nodig, betere gebouwen en is het belangrijk om een goed opgeleid, vast team van medewerkers op de leefgroep te hebben. Dit vraagt niet alleen inzet van de JeugdzorgPlus-instellingen zelf, maar van de hele omgeving, van verwijzers tot lokale bestuurders.

Eindrapport etappe 3 Ik laat je niet alleen

 

Eindrapport etappe 3

vacature

Vacature junior en senior onderzoeker

Het Consortium ‘kleinschaligheid in de jeugdhulp’ is een samenwerkingsverband van jeugdhulpinstellingen, onderzoek, onderwijs en ervaringsdeskundigen. We gaan starten met de uitvoer van een vijf-jaren plan voor het ontwikkelen van kleinschaligheid om JeugdzorgPlus te voorkomen of verkorten. Voor het eerste project van zes maanden zoeken we een stevige junior onderzoeker, een goede senior onderzoeker, of een duo junior/senior onderzoeker.