N.D. Gorter-Houtmans; Screening en psychiatrische diagnostiek: vragenlijstonderzoek in twee Nederlandse Justitiële Jeugdinrichtingen

Doel: Onderzoeken in hoeverre de antwoorden op vragenlijsten betreffende psychiatrische problemen van jongens die zijn opgenomen in een Nederlandse Justitiële Jeugdinrichting (JJI) consistent zijn over instrumenten en over tijd.

Methode: Het betreft vragenlijstenonderzoek onder strafrechtelijke geplaatste jongens tussen de 13 en 23 jaar oud in twee Nederlandse JJI’s. Jongens (N=172) die nieuw binnenkwamen op de opvanggroepen tussen juli 2009 en november 2010 vulden na binnenkomst in de JJI de Massachusetts Youth Screening Instrument-Second Version (MAYSI-2) en de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) in als onderdeel van de screeningsprocedure, aangevuld met de Youth Self-Report (YSR), de ReactiveProactive aggression Questionnaire (RPQ), de Jeugd Trauma Vragenlijst (JTV), Development And WellBeing Assesment (DAWBA) en de Diagnostic Interview Schedule for Children (DISC-IV). Van juli 2010 tot november 2010 werd de MAYSI-2 afname twee weken na binnenkomst herhaald. Van augustus 2010 tot november 2010 zijn de DAWBA en de DISC drie maanden na de screening opnieuw afgenomen. Consistentie in klinische scores over vragenlijsten en over tijd is onderzocht.

Resultaten: Alle subschalen van de MAYSI-2 correleren significant met vergelijkbare subschalen van de SDQ, YSR, RPQ en JTV. De MAYSI-2 subschalen correleren significant met DAWBA en DISC symptoomschalen. Op drie subschalen van de MAYSI-2 vindt een significante daling plaats in schaalscore bij de afname na twee weken. Bij DISC en DAWBA afname na drie maanden worden geen significante verschillen gevonden met de afname op t0.  In 25% van de gevallen scoort een jongere met een klinische score op een bepaalde subschaal van de MAYSI-2 op t0, ook afwijkend op een vergelijkbare schaal van de DISC of DAWBA op t2.

Conclusie: De consistentie over vragenlijsten is hoog. Afname van de MAYSI-2 na 2 weken geeft een significante score-daling ten opzichte van afname bij binnenkomst. De MAYSI-2 lijkt ook in Nederlandse JJI’s een veelbelovend screeningsinstrument.