Artikelen door Natasja Hornby

Monitoring van Risicojeugd

De vrijheidsbeneming van jongeren wordt op dit moment ten uitvoer gelegd in Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI). Vanuit de noodzaak en de wens om de vrijheidsbeneming van justitiële jongeren anders in te richten, wordt vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid de Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV JJ) uitgevoerd, met onder andere een aantal proeftuinen.

Live Online Leren; cultuursensitief werken

Kinderen uit migrantengezinnen ontvangen vaak niet op tijd én niet de juiste hulp. Om dit aan te pakken is de LOL-training (Live Online Leren) ontwikkeld om professionals beter te leren omgaan met culturele verschillen. De AWRJ droeg bij aan deze training door twee modules te ontwikkelen over Risicojeugd en multiproblem gezinnen.

Anna H. O. Saho; Early victims of maltreatment and their coping strategies during a seven-week clinical observation in a forensic youth center

The present study analyzes the association between early victims of child-maltreatment and their coping strategies during a seven-week clinical observation in a forensic youth center. Analysis of the obtained data, by using the FPJ-list, is based on 179 male participants, between the ages of 12 and 25 years old, who have been observed in forensic […]

Nadine Boer; Aggression in institutionalized, male juvenile offenders from various ethnic origins. The Reactive Proactive Questionnaire (RPQ) as a tool for classifying aggression in a forensic setting

Reactive and proactive aggression are two forms of aggression that have often been described in previous articles. Both forms share an amount of correlates and additionally show some distinct associations with other variables linked to mental disorders or misbehavior. Aggression as well as mental disorders are very common within juvenile justice institutes. The aim of […]

Jolien Verhage; The relation between IQ, psychopathic traits and substance use among male adolescent delinquents.

This thesis studies the relationship between three risk factors for criminality: substance use, low IQ and psychopathic traits in male adolescent delinquents of two Dutch juvenile justice centres. New insights in these relationships can bring information to improve treatments and reduce recidivism. There were 1230 participants between 12-25 years old, who were assessed with modules […]

Rosa Norp; Ouders over gezinsgericht werken in JJI’s. Een analyse van de verschillende behoeften van ouders aan betrokkenheid tussen verblijf- en leeftijdsgroepen

The aim of this study was twofold. First, to examine parenting stress and satisfaction with the juvenile justice institution (JJI) experienced by participating parents (N = 51) in family-centered care (GGW). Second, to learn about their experiences, views and expectations of GGW, 19 parents were interviewed. Differences between the type of living (YOUTURN and GGW) […]

Jacolien H. van der Maas; The Influence of IQ on the Relationship between Stressful Life. Events and Severity of Delinquency among Dutch Incarcerated Male Adolescents

Research has consistently shown that juvenile delinquent behavior is related to risk factors such as a lower IQ and the experience of stressful life events. The aim of this study was to investigate the role IQ plays in the relationship between stressful life events and the severity of delinquency among Dutch incarcerated male adolescents. In […]

Marco Simons; ‘EIGENLIJK IS HET EEN HELE LIEVE JONGEN’. Overeenkomsten en verschillen in rapportages over probleemgedrag tussen jongens in een justitiële jeugdinrichting en hun ouders

Schattingen door jongeren en hun ouders van de mate, waarin sprake is van psychische problematiek bij deze jongeren, blijken discrepanties te vertonen en onderzoek hiernaar beperkt zich bijna uitsluitend tot normale en klinische populaties. In deze studie werd onderzocht in hoeverre dit ook geldt voor delinquente jongeren in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI), deze verschillen ook […]

L. Meurs; Psychometrische eigenschappen van de SDQ bij vier etnische groepen in justitiële jeugdinrichtingen

In dit onderzoek zijn de psychometrische eigenschappen van de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) bij vier etnische groepen in justitiële jeugdinrichtingen onderzocht, te weten autochtoon Nederlandse jongeren (n=97) en jongeren van Marokkaanse (n=118), Turkse (n=32) en Surinaamse (n=56) afkomst. De betrouwbaarheidsanalyse wijst uit dat de interne consistenties voor de vier groepen variëren van laag tot […]

N. Hornby; Psychometrische eigenschappen van de Nederlandse versie van de Massachusetts Youth Screening Instrument-second version: een onderzoek bij jongens in justitiële jeugdinrichtingen

In deze studie zijn de psychometrische eigenschappen van de Nederlandse versie van de Massachusetts Youth Screening Instrument-second version (MAYSI-2) onderzocht. Data is verzameld bij 913 jongens in twee Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s). Methoden van onderzoek en analyse van data volgden waar mogelijk het initiële valideringsonderzoek uit de VS (Grisso et al., 2001). Verwacht werd dat de […]