gemhollandrijnland

De regio Holland Rijnland is een bestuurlijk samenwerkingsverband van 14 gemeenten in de provincie Zuid-Holland. Zij werken samen conform de Wet gemeenschappelijke regelingen.
De samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland hebben als doelstelling om gezamenlijk te werken om de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen. Holland Rijnland biedt het kader waarbinnen de gemeenten op deze terreinen kunnen samenwerken om efficiency-voordelen te behalen, overleg en afstemming te plegen en streekbelangen te behartigen. Daarbij is het streven een goede balans te vinden tussen ontwikkeling en behoud van het oorspronkelijke karakter, zodat de regio aantrekkelijk blijft voor bewoners, toeristen en bedrijven. Belangrijke onderwerpen waarop de aangesloten gemeenten samenwerken zijn de voorbereidingen op de transities op de terreinen werk, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Andere voorbeelden zijn het woningverdeelsysteem van sociale huurwoningen en een Regionaal Investeringsfonds voor het realiseren van vijf projecten (RijnlandRoute, het HOV-net , de noordelijke ontsluiting van de Bollenstreek, de Greenport Duin- en Bollenstreek en de groenstructuur in de regio).